Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
Współdziałanie z samorządem  Działalność pedagogiczna  Działalność  kulturalna i sportowo-turystyczna Polecamy Okręgowa Komisja Rewizyjna  Społeczna inspekcja pracy  Archiwum 
 

 

Skład Zarządów Komisji Problemowych ZOP ZNP

Komisji Historii, Wydawnictw Związkowych, Sportu i Turystyki - 2006 - 2010

Komisja Organizacyjna i Odznaczeń - 2006 - 2010

Komisja Socjalna i Ochrony Pracy oraz Komisja Pedagogiczna - 2006 - 2010

Zakres zadań komisji problemowych ZOP ZNP

Uchwała nr 3 w sprawie powołania komisji problemowych

Uchwała nr 11 w sprawach regulaminu, zakresu działań  oraz składu osobowego  komisji problemowych 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. pdf

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw - uchwalona prze Sejm RP w dniu 23.01.2009r.pdf

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych. pdf

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - Sejm RP w dniu 23 stycznia 2009 r. znowelizował ustawę o systemie oświaty

Ustawa o pracownikach samorządowych pdf

Rozporządzenie MSWiA z 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Statut ZNP uchwalony na XXXIX Zjeździe ZNP

Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjny JST

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozporządzenie MEN z dnia 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów  i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela

Rozporządzenie  MENiS z dnia 30.10.2001 r. w sprawie nagrody jubileuszowej nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli

Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel

Ustawa z dnia 20.07.1990 r. o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Ustawa z dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej

Rozporządzenie MEN z 19 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów do dalszego kształcenia się

Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów

 

Zbiór uchwał Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP przyjętych na posiedzeniu zarządu 17 marca 2010 r.

Uchwała nr 1 w sprawie ustanowienia rejonów związkowych Okręgu Podkarpackiego

Uchwała nr 5 w sprawie używania samochodów prywatnych do podróży służbowych dla celów działalności związkowej w Okręgu Podkarpackim ZNP

Uchwała nr 7 w sprawie osób uprawnionych do korzystania z diet

Uchwała nr 9 w sprawie Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP

Uchwała nr 11 w sprawach regulaminu, zakresu działań  oraz składu osobowego  komisji problemowych 

Uchwała nr 12 w sprawie powołania sekcji zawodowych Zarządu Okręgu ZNP

Uchwała nr 13 w sprawie pełnomocników Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na powiat

Uchwała nr 14 w sprawie poradnictwa prawnego

UCHWAŁA  nr 11 II/2007 w sprawie  kontroli Okręgu Podkarpackiego przeprowadzonej przez GKR

UCHWAŁA nr 12 II/2007 w sprawie udziału członków ZNP w wyborach parlamentarnych

UCHWAŁA nr 13 II/2007 w sprawie organizacji akcji protestacyjnej

UCHWAŁA nr 14 II/2007 w sprawie bieżącej działalności związkowej

UCHWAŁA nr 15 II/2007 w sprawie funkcjonowania SIP w Okręgu Podkarpackim ZNP

 

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2012 r.

Poradnik sprawozdawczość finansowa ZO ZNP za 2012r. - druki.

Wyciąg z protokółu ZO ZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2012r.

Wyciąg z protokółu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej opina do sprawozdania finansowego ZO ZNP 2012r.

Uchwala Prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za 2012r.

Sprawozdanie finansowe zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans druk 2012r.

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP za 2012 przez zarząd oddziału ZNP

Roczna informacja jednostek organizacyjnych na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP na 2012r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych ZNP - 2012r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za rok budżetowy 2012.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości i kompletności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym ZO ZNP za 2012r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZNP - 2012r.

Zestawienie do zespołu kont 2 - 2012r.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym 2012.

 

Wyciąg z protokółu ZO ZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2011r.

Wyciąg z protokółu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej opina do sprawozdania finansowego ZO ZNP 2011r.

Uchwala Prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za 2011r.

Sprawozdanie finansowe zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans druk 2011r.

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP za 2011 przez zarząd oddziału ZNP

Roczna informacja jednostek organizacyjnych na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP na 2011r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych ZNP - 2011r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za rok budżetowy 2011.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości i kompletności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym ZO ZNP za 2011r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZNP - 2011r.

Zestawienie do zespołu kont 2 - 2011r.

Sprawozdawczość finansowa ZO ZNP za 2011r. - druki.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

 

Protokół przyjęcia sprawozdań finansowych bilansów zarządów oddziałów za 2010 przez komisje bilansowe ZOPZNP

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2010 r. prowadzących działalność gospodarczą.

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2010 r.

 działalność gospodarczą.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości i kompletności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym ZO ZNP za 2010

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów zo znp za rok budżetowy 2010-1

Druk wniosek -NIP - 2 uzyskanie NIP dla ZO ZNP pdf

Ewidencja przebiegu pojazdu

Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego listopad 2009 r.

Pit-11 pdf

Pit-r  pdf

PLAN FINANSOWY Zarządu Oddziału ZNP - wzór

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZNP

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych ZNP

Procedura nadania NIP dla zarządu Oddziału ZNP przez urząd skarbowy

Protokół inwentaryzacji stanu kasy

Roczna informacja jednostek organizacyjnych na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP za 2010 przez zarząd oddziału ZNP

Sprawozdanie finansowe zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans druk 2010

Uchwała Prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów ZO ZNP za 2010 r.

Wyciąg z protokołu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej opina do sprawozdania finansowego ZOZNP 2010

Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2010 r.

Zestawienie do zespołu kont 2

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym

Rezygnacja z członka Prezydium ZG ZNP
Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria - luty 2013
Karta Nauczyciela - tekst jednolity - broszura
Opinia prawna w sprawie centralizacji ZFŚS w gminie - druk

Okręgowe Zawody Strzeleckie ZNP - Tarnobrzeg 2014 - wyniki

Karta podnosi jakość pracy przedszkoli.

Uchwała Nr 16 Zarządu Głównego ZNP w sprawie kontynuowania akcji protestacyjnej ZNP.

P o d z i ę k o w a n i e Prezesa ZNP za udział w Manifestacji ZNP w dniu 23.11.2013 r.

Komunikat specjalny podkomisji sejmowej w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty.

Zawiadomienie o kontynuowaniu akcji protestacyjnej ZNP.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o kontynuowaniu akcji protestacyjnej  ZNP  - do odwołania.

Zawiadomienie organu prowadzącego szkołę o przeprowadzeniu w dniach 18-23 listopada 2013 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 18-23 listopada 2013 r.

W związku z manifestacją ZNP w Warszawie odwołuje się plener malarski ZOP ZNP w dniach 22-24.11.2013 r. Plener odbędzie się w miesiącu kwietniu.

Nauczyciel roku 2013” – nasz kolega Zbigniew Suchodolski wśród nominowanych do tego zaszczytnego tytułu.

Uchwała Nr 17 2013 w sprawie akcji protestacyjnej.

Stanowisko ZG ZNP w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty.

Projekt ustawy o zmianie ustawy.

Prezydium ZG ZNP w sprawie odpowiedzi na wystąpienie Minister Szumilas.

Spotkanie ZNP z oświatową "Solidarnością".

Ulotka_1_DL - Protest ZNP. pdf

Ulotka_3_DL - Protest ZNP. pdf

Ulotka_4_DL - Protest ZNP. pdf

Zmiany w prawie pracy - urlop macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski .

Nowy termin pleneru malarskiego ZOP ZNP w dniach 22-24.11.2013 r. - OSW Skalny Polańczyk

Trasa przejazdu na szkolenie do Polańczyka - Leżajsk-Lubaczów-Jarosław-Przemyśl

Trasa przejazdu na szkolenie do Polańczyka -Nisko-Stalowa Wola-Tarnobrzeg-Dębica Jasło

Trasa przejazdu autokaru z Łańcuta  przez Krosno - Sanok - Polańczyk

Pismo MEN w sprawie projektu ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. pdf

Karta Nauczyciela - projekt ustawy - nowelizacja. pdf

Uzasadnienie do nowelizacji - zmiany Karty Nauczyciela. pdf

 Plener Malarski ZNP organizowany przez ZOP ZNP - Dubiecko 2013.

 Karta zgłoszenia na I Podkarpacki Plener Malarski ZNP

Briefing prasowy ZNP 12 września 2013 r.

Informacja dla prezesów oddziałów ZNP na miesiąc wrzesień 2013 r.

Terminy składania wniosków o odznaczenia resortowe, państwowe i związkowe w 2014 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. pdf

Uzasadnienie do zmiany ustawy o systemie oświaty sierpień 2013 r. pdf

Zmiany w prawie pracy w 2013 r. pdf

Co nowego w edukacji w roku szkolnym 2013.

Kalendarz roku szkolnego 2013 - 2014 - MEN. pdf

I Podkarpackie Zawody ZNP w Wędkarstwie - Cypel 2013 r. - wyniki.

OKRĘGOWE ZAWODY STRZELECKIE - Tarnobrzeg 2013 r. - wyniki.

Analiza art 35 ust 1 pkt 2 Statutu ZNP.

Projekt poselski zmiany ustawy Karty Nauczyciela w sprawie określenia sztywnego pensum dla psychologów i logopedów. pdf

Opinia ZG ZNP w sprawie poselskiego projektu określającego pensum pedagogów i psychologów. pdf

MEN nie zobowiąże kuratorów do negatywnego opiniowania przekazywania szkół spółkom komunalnym.

Komentarz do słów minister Szumilas w Sygnałach Dnia.

Zmiany w prawie pracy materiał do szkolenia.

Instytut Badań Edukacyjnych - raport- czas i warunki pracy nauczycieli. pdf

Informacja prasowa Instytutu Badań Edukacyjnych w sprawie czasu pracy nauczycieli

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Przywrócony do pracy ma prawo maksymalnie do trzech pensji.

Opinia dotycząca stołówek szkolnych - do organizowania przetargów oraz zapytań ofertowych na dostawę produktów spożywczych do stołówki

Regulamin I Podkarpackich Zawodów ZNP w Wędkarstwie Cypel 2013 r.

Karta zgłoszenia uczestnika do I Podkarpackich  Zawodów Wędkarskich ZNP

Przełomowy wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 93 -13 w sprawie przekazywania szkół spółkom komunalnym.

Ankieta ruch służbowy - 2013 r.

Interpelacja w sprawie zajęć wychowania fizycznego dla klas I.

Opinia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Wzór umowy przekazania Gimnazjum przez JST stowarzyszeniu.

Wyrok NSA w sprawie opiniowania aktów prawnych marzec 2011 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 9313 w sprawie przekazania szkoły publicznej w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

ANKIETA w sprawie zmian organizacyjnych w sieci szkolnej - likwidacja, przekształcenie.

ANKIETA doskonalenie zawodowe - art. 70a KN

Opinia w sprawie udostępnianie arkusza organizacji szkoły przez dyrektora szkoły związkom zawodowym.

Poradnik sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły/placówki na rok szkolny 2013/2014.

Opinia prawna w sprawie zaopiniowania przez radę pedagogiczną i związki zawodowe kryteriów doboru wypowiedzenia stosunku pracy (rozwiązania stosunku pracy) z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym przez związki zawodowe. 

Zadania dla zarządów oddziałów ZNP i prezesów oddziałów ZNP na miesiąc  kwiecień -  maj 2013 r.

KOMUNIKAT kwiecień 2013 r.

Założenia zmian w ustawie Karta Nauczyciela. pdf

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela

Pismo w sprawie konsultacji założeń zmian w Karcie Nauczyciela.

Pismo w sprawie konsultacji ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela.

Opinia prawna w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Opinia prawna w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole, placówce na podstawie listy obecności.

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2012 r. prowadzących działalność gospodarczą.

MEN zmiany w Karcie Nauczyciela - każda zmiana w edukacji musi służyć dobru uczniów.

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć w ramach innych form wypoczynku z uczniami w czasie ferii zimowych.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Prawo o wolontariacie wyjaśnia interpretacje - wolontariat w szkole pracowników szkoły.

Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - grudzień 2012 r.

Opinia prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału i pisania konspektów lekcji

ważne! Komunikat ZUS w sprawie wyroku trybunału konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r.

ZUS podał terminy dla emerytów.

Informacja MEN na temat kierunków zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela. pdf

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela.

Forum Obywatelskiego Rozwoju postuluje uchylenie rozwiązań prawnych gwarantujących związkom zawodowym niezależność od pracodawców oraz możliwość skutecznego reprezentowania praw i interesów pracowniczych.

INFORMACJA i zadania Nr 1 dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP styczeń - luty 2013.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH i MEDALU KEN.

Poradnik w sprawie sporządzania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe .

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo Prezesa ZNP w sprawie prywatyzacji szkół. pdf

Komunikat ZGZNP dotyczący odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie odpowiedzi na pismo Prezesa ZNP.

Komu można udostępnić akta osobowe.

Kolejna gala związkowców z Podkarpacia przeszła do historii.

Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego styczeń 2011 r.

Nauczyciel na zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela.

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. pdf

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Zmiany w Karcie Nauczyciela - propozycja Kongresu JST - kolor czerwony usunięcie zapisów, dopiski dodatkowe propozycje. pdf

Uzasadnienie Korporacji JST do zmian w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. pdf

Zmiany w ustawie o systemie oświaty - propozycja Kongresu JST.pdf

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela - propozycje Korporacji JST.pdf

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 25 września 2012 r.

Samorządy mówią o jakości edukacji.

Internauci za ZNP.

Ankiety ruch służbowy - 2012 r.

Komunikat MEN jest kompromis w sprawie urlopów na poratowanie zdrowia.

KOMUNIKAT MEN pięciolatki obowiązkowo w przedszkolu.

Formularz statystyczny 2012 r. - 14 wrzesień.

Instrukcja w sprawie sporządzania statystyki na 14 września 2012 r.

Zapis przebiegu posiedzenia komisji edukacji - scenogram.

Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji - w sprawie sprawowanego nadzoru prawnego nad działalnością samorządów.

List do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Analiza ankiet PAiO ZNP sierpień 2012 r. - obie ankiety.

Nasz kolega Andrzej CEGLARZ został  "Belfrem roku 2011/2012"  >> więcej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia.

Ankiety ruch służbowy - 2012r.

Zadania dla zarządów oddziałów ZNP i prezesów oddziałów ZNP na miesiąc maj-czerwiec.

Ankieta w sprawie akcji protestacyjnej ZNP- konsultacje.

Zestawienie wyników konsultacji.

Ankieta w sprawie realizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Ankieta w sprawie regulaminów wynagradzania pracowników niepedagogicznych i waloryzacji wynagrodzeń.

OKRĘGOWE ZAWODY STRZELECKIE - Tarnobrzeg 2012 r.

Karta zgłoszenia uczestnika zawodów strzeleckich

Indywidualny Międzyoddziałowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Okręgu Podkarpackiego pod honorowy patronatem Burmistrza Kolbuszowej  >> więcej 

Karta zgłoszenia-Kolbuszowa

Zaproszenie na konferencję w sprawie szkolnictwa ponagimnazjalnego.

INFORMACJA ogólna o konferencji szkolnictwa ponagimnazjalnego organizowanego przez ZOP ZNP.

Zestawienie wiek emerytalny+planowane reformy.

Spotkanie emerytów z udziałem prezesa Stanisława Kłaka 19 stycznia 2012 w Centrum Kultury w Ropczycach.

Stanowisko PSST Rymanów 12 grudnia 2011r. pdf

Upoważnienie OPZZ dla zarządów oddziałów ZNP w sprawie konsultacji projektów uchwał JST w trybie art. 19 ust.2 ustawy o z.zw. pdf

Ankieta dla Zarządu Oddziału w sprawie likwidacji i przekazywania szkół przez JST

INFORMACJA i zadania Nr 1 dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP - 2012 r.

PLAN PRACY ZOP ZNP NA 2012 r.

Ankiet biblioteki szkolne.

Ankiet świetlice szkolne.

ZSIP materiały pomocnicze dla zarządów oddziałów ZNP poprawiony.

Rządowi zabraknie czasu na zmiany w zasadach waloryzacji emerytur

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolny do pracowniczego stażu pracy

Budżet 2012 r. - podwyżka dla nauczycieli i waloryzacja dla emerytów i rencistów

Święto związkowców z Podkarpacia

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - np. 14 października

  Szkolenie Prezesów Oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP w Ulanowie w dniach 22-24.09.2011 r.

 Zdjęcia z wyjazdowego szkolenia Prezesów Oddziałów ZNP z Okręgu Podkarpackiego  Ulanów 22 - 24.09.2011r.

  Zdjęcia z wyjazdowego szkolenia Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Emerytów i Rencistów ZOP ZNP - 6-8.09.2011r. Ulanów

  Zadania dla prezesów oddziałów ZNP w miesiącu sierpniu-wrześniu

Informacja dotycząca Okręgowych Zawodów Strzeleckich - Tarnobrzeg 2011r.

Formularz łamania prawa związkowych za rok 2010

Nauczyciel nie dostanie podwyżki z dotacji UE

TAK dla Karty - stanowisko ZNP

Komunikat ws. działań ZNP dotyczących art. 42 ustawy Karta Nauczyciela

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pdf

Subwencja oświatowa dla przedszkola - propozycje MEN

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - sprawdź jakie zmiany zaproponowało MEN.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. pdf

Ocena skutków regulacji o zmianie ustawy oświatowej. pdf

Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszy związków zawodowych

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAMIARU LIKWIDACJI I PRZEKSZTAŁCEŃ SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011 - dla prezesów oddziałów ZNP - pilne.

  List otwarty do Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi Okręgu Podkarpackiego ZNP.

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Owocne obrady nad Tanwią

Zdjęcia z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Okręgu Podkarpackiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowych Sekcji Związkowych

- Ulanów 10-12.02.2011r

Od 1 marca emeryci i renciści dostana więcej pieniędzy

INFORMACJA Nr 1- 2011 dla prezesów oddziałów ZNP

Projekt ustawy o systemie oceny jakości edukacji. pdf

Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oceniania jakości edukacji. pdf

Ocena skutków regulacji projektu ustawy o systemie oceny jakości edukacji. pdf

Harmonogram dyżurów prawnych dla członków ZNP z Okęgu Podkarpackiego w miesiącu styczniu 2011 r.

Zadania dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP w miesiącu styczniu 2011 r.

Dnia 28.X.2010r.(czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 38 w sali konferencyjno-szkoleniowej odbyły się obchody 105 rocznicy powstania ZNP połączone ze Związkowym Dniem Edukacji Narodowej  >>  zdjęcia

1 października 2010 r. w Warszawie odbyły się uroczyste obchody 105 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczyli w nich członkowie ZNP z Podkarpacia  >>  zdjęcia

Dnia 18.09.2010r.(sobota) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjno-Szkoleniowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się
Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu Podkarpackiego.
Nowym prezesem Okręgu Podkarpackiego został Kol. Stanisław Kłak. Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, Zarządowi Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej   >> zdjęcia

  Terminarz porad prawnych II półrocze 2010 r.

ZNP apeluje o przesuniecie terminu reformy kształcenia - relacja z pikiety ZNP w dniu 14.06.2010 r. w Warszawie

List otwarty do Minister Edukacji ws. Konferencji podsumowującej dyskusję nad reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego

Wójt Gminy Zaklików

Sejmowa komisja o kształceniu dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

KOMUNIKAT Prezesa Okręgu Podkarpackiego w sprawie pikiety ZNP w Warszawie w dniu 14 czerwca 2010r.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Karta Nauczyciela zgodna z Konstytucją RP

ZESTAWIENIE WYNIKÓW REFERENDUM w sprawie obrony praw nauczycieli

Zatrudnienie zależy od rodzaju szkoły - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

W N I O S E K o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

REGULAMIN przyznawania pomocy (zapomóg) dla członków ZNP z Funduszu Pomocy Specjalnej ZGZNP

TERMINARZ KONFERENCJI MIĘDZYODDZIAŁOWYCH ZNP

Jakie podwyżki od września tego roku

Relacja z posiedzenia Zespołu opiniodawczo-doradczego ds statusu zawodowego nauczycieli

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds analiz czasu i warunków pracy nauczyciela.

14 czerwca 2010 r. pikieta ZNP w Warszawie.

II TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ ZARZĄD OKRĘGU PODKARPACKIEGO ZNP W RZESZOWIE

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podwyżki płac - wynagrodzenie zasadnicze- od 1 września 2010 r. pdf

Informacja - wyjaśnienie ZOP ZNP w sprawie Inicjatywy Obywatelskiej OPZZ i Super Ekspresu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS - Inicjatywa Obywatelska. pdf

Lista zbierania podpisów - Wykaz obywateli , którzy udzielają poparcia projektowi o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. pdf

Plakat ZGZNP - Karta Nauczyciela gwarancją uprawnień dla zawodu o szczególnej randze społecznej. pdf

ZESTAWIENIE WYNIKÓW REFERENDUM w sprawie obrony praw nauczycieli

Protokół Komisji dotyczący referendum w sprawie obrony praw nauczycieli

INFORMACJA dla prezesów ZO ZNP na miesiąc kwiecień i maj

Nie ma zgody na likwidację Karty Nauczyciela

Zarządzenie MEN z dnia 23.03.2010 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli. pdf

Zespół opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczycieli - propozycja zmian - prezentacja MEN. pdf

Nauczyciele zasługują na nowoczesną Kartę Nauczyciela

Terminarz narad z prezesami oddziałów ZNP oraz posiedzenia Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i bibliotekarstwa

Inicjatywa Obywatelska - ZG ZNP - Przedszkole dla każdego

PRAWO O WOLONTARIACIE - wyjaśnia, interpretacje

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 1

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 2

Pismo Krystyny Szumilas - Wiceminister Edukacji Narodowej kierowane do Prezesa ZNP w sprawie funkcjonowania bibliotek szkolnych. pdf

Konsultacje dotyczące reformy kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. w postępowaniu w sprawie nieletnich.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie chorób zawodowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozporządzenie z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie MEN z 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Rozporządzenie MEN z 12.03. 2009 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

Ocena pracy nauczycieli - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria.

Większa podwyżka emerytur i rent od 1 marca 2010 r.

ZUS wypłacił pierwsze nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Nowe uprawnienia dla nauczycieli - pierwsze nauczycielskie świadczenia kompensacyjne przyznane przez ZUS.

Upoważnienie OPZZ dla ogniw ZNP w sprawie opiniowania projektów aktów prawnych JST. pdf

Harmonogram opiniowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2009 r. prowadzących działalność gospodarczą.

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych zarządów oddziałów ZNP za 2009 r.

Zadania do realizacji przez prezesów oddziałów ZNP i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu styczniu i lutym 2010r.

Czy warto być nauczycielem. Nauczyciel - satysfakcja gwarantowana i brak pieniędzy

List Sławomira Broniarza Prezesa ZNP - z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wycieczka dla prezesów oddziałów ZNP - 20-22 listopada 2009 r. (piątek-sobota-niedziela)

Radosław Moskal Nauczycielem Roku 2009

Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).pdf

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 pdf

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art 42 ust 2 pkt 2 litera a i b ustawy - Karta Nauczyciela zaktualizowane 8 października 2009 r.pdf

Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz organizacji kuratoriów oświaty - wyjaśnienie

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa

Koszty szkolenia OSPAiO w październiku 2009 r.

Program szkolenia Przewodniczących OSPAiO ZNP Iwonicz Zdrój 2009 II

Wyjaśnienie ZG ZNP dotycząca odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Odpowiedź Minister Pacy i Polityki Socjalnej w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Już po obradach jury - nominowana trzynastka do tytułu Nauczyciela roku 2009

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela

List do senatora Rulewskiego

Notatka z przebiegu I Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziemnego Pracowników Oświaty - Rzeszów 2009

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wyjaśnienia ZUS. pdf

Projekt ustawy w sprawie likwidacji bibliotek szkolnych odrzucony

I Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki - październik 2009 - oferta i karta zgłoszenia

Finał rozmów płacowych - będą podwyżki dla nauczycieli w 2010 r

Dodatkowa godzina dla nauczycieli w nowym roku szkolnym - od 1 września 2009

List Prezesa ZNP ws negocjacji płacowych

Pomoc dla powodzian - pismo do prezesów oddziałów ZNP

  X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY w Pabianicach

Opinia MEN w sprawie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Stanowisko MEN na temat obowiązywania przepisów regulujących przeprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół. pdf

Projekt - wzór - REGULAMINU WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami (nowa wersja - szczegółowa)

Biblioteki szkolne - obowiązek funkcjonowania - pismo MEN

Tryb prac zarządu oddziału ZNP z dyrektorami szkół przy uzgadnianiu regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami

Kalendarz roku szkolnego 2009 - 2010 - materiał MEN. pdf

Informacja MEN w sprawie zakresu obowiązywania regulaminu wynagradzania stanowionych przez JST na podstawie art.30 ust. 6 KN. pdf

  Od kiedy podwyżki płac dla nauczycieli - wyrównanie wynagrodzeń - pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.04.2009 r.

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół podstawowych i samorządowców w sprawie realizacji ramowych planów nauczania i art. 30

Karty Nauczyciela

Stanowisko Departamentu Prawnego MEN w odniesieniu do pytań ZGZNP dotyczące ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie

 oświaty oraz ....pdf

  Sejm w dniu 24 kwietnia 2009 r. przyjął ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Zaproszenie na Posiedzenie Prezydium ZOP ZNP w dniu 6.05.2009 r.

Informujemy, że tekst jednolity ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r.

znajduje się na stronie MEN: www.reformaprogramowa.men.gov.pl

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Nagroda Kuratora Oświaty w 2009 r. - pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Zasady przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli - pismo MEN

  ZADANIA I INFORMACJE dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP na miesiąc kwiecień 2009r.

Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego - Rzeszów 2009 - oferta z kartą zgłoszenia

I Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki - Październik 2009 - oferta i karta zgłoszenia

  Projekt - wzór regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 22 kwietna 2009r.pdf

  Podstawa wyliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty w 2009r.

Bony i talony będą zwolnione od podatku od osób fizycznych - nowelizacja ustawy o PIT

Dofinansowanie opłat za przedszkole z ZFŚS - nowelizacja ustawy z z dnia 4 marca 1991r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  Informujemy, że rozporządzenie płacowe Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2009 r. Nr 52 poz. 422.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. pdf

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. pdf

Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych - wyjaśnienie

  Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne po głosowaniach w komisjach sejmowych w dniu 18 marca 2009r.

Prezydium ZG ZNP o negocjacjach płacowych

Ekspertyza prawna Biura Analiz Sejmu w sprawie uchwalanych regulaminów wynagradzania przez JST

  Wzrost kwoty wynagrodzenia zasadniczego w 2009r.

Uwaga przyszli emeryci, OFE - PTE nie zarobiły ani grosza

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej. pdf

  Tabela płacy zasadniczej dla nauczycieli - propozycja MEN z 4 marca 2009r. pdf

Bez przełomu w negocjacjach z MEN w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie waloryzacji rent i emerytur w 2009r. pdf

Na 2009 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ustalił wskaźnik waloryzacji emerytur i rent

  Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w pigułce. pdf

Informacja MEN w sprawie organizacji pracy w szkołach publicznych. pdf

Informacja dotycząca rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli od 1 września 2009r. pdf

Harmonogram rok po roku - obowiązek przedszkolny i szkolny. pdf

  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw - ustawa przekazana do podpisu Prezydentowi RP. pdf

Nowa kwota bazowa 2009 r. - do obliczenia emerytury na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej

Świadczenia kompensacyjne w Sejmie

  Pierwsza tura negocjacji płacowych za nami

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej określającej minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. pdf

Informacja w sprawie rozmów płacowych kierownictwa MEN z związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

  Pracowite posiedzenie organów statutowych Okręgu Podkarpackiego ZNP w mieście na wzgórzach - Przemyśl luty 2009r.

Tematyka posiedzenia wyjazdowego organów statutowych ZOP ZNP w Przemyślu - luty 2009r.

Notatka ze szkolenia Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych Okręgu Podkarpackiego zorganizowanego w Lesku w dniach 3 - 5 lutego 2009r.

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych. pdf

Informacja o godzinie wyjazdu autokaru z Przewodniczącymi OKR do Leska z Rzeszowa w dniu 3.02.2009r.

  Opinia Departamentu Prawnego MEN w sprawie uchwalania przez JST regulaminów wynagradzania dla nauczycieli

Wady w treści uchwalanych przez JST regulaminów wynagradzania dla nauczycieli - wybrane zagadnienia

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - dotyczy zaopiniowania. pdf

Projekt Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie dotyczące ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - Sejm RP w dniu 23 stycznia 2009 r. znowelizował ustawę o systemie oświaty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

  Ustawa o pracownikach samorządowych - pdf

Zadania dla prezesów i zarządów oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego ZNP w miesiącu styczniu 2009 r.

Prawo pracy w 2009 r.

Emeryci otrzymają podwyżki w styczniu i marcu 2009 r.

Urzędy Skarbowe dybią na drogie prezenty

Minimalne wynagrodzenie - od 1 stycznia nie możesz zarabiać mniej niż 1276 zł.

Pismo w sprawie sporządzania wniosków o odznaczenia w 2009 r.

Zasady realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podstawy wymiaru zasiłków

List prezesa ZNP w sprawie zachowania oświatowej Solidarności

Uwagi Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP do projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach emerytalnych

Zmiany w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych

Wcześniejsze emerytury- ZUS wyjaśnia - pdf  

Zasady wliczania składników wynagradzania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Nauczycielu, nie daj sobie wmawiać bzdur!. 

Prezentacja - emerytury

Informacja prezesa ZNP o emeryturach w 2009 r.

Komentarz prezesa ZNP do porozumienia ws ustawy o świadczeniach kompensacyjnych

Projekt ustawy o świadczeniach kompensacyjnych

Porozumienie w sprawie świadczeń emerytalnych dla nauczycieli - 4.12.2008 r.

Nie dajmy popsuć naszej szkoły

Pikieta ZNP pod Sejmem - 19.11.2008r.

ZUS - wyjaśnienie dotyczące uprawnień nauczycieli do emerytury

 

 

Świadczenia kompensacyjne w Sejmie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw - uchwalona prze Sejm RP w dniu 23.01.2009r. pdf  

Harmonogram przyjmowania sprawozdań finansowych Zarządów Oddziałów Okręgu Podkarpackiego za 2006 r.

Plan szkoleń działaczy Zarządu Okręgu Podkarpackiego i Zarządów Oddziałów ZNP w 2007 r.

TERMINARZ narad i posiedzeń organów statutowych ZOP ZNP w styczniu 2008r.     

HARMONOGRAM przyjmowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2007r.

Wzory wypełnionych wniosków na odznaczenia państwowe - przykłady

Pismo w sprawie sporządzania wniosków na odznaczenia w 2007r.

Zarząd Okręgu Podkarpackiego ZNP informuje, że w dniu 1 grudnia 2008 r. o godzinie 18.45 w TVP 3 w Ośrodku Regionalnym w Rzeszowie

odbędzie się na żywo debata o emeryturach pomostowych i emeryturach wcześniejszych dla nauczycieli z udziałem m.in. Kolegi Stanisława Kłak

Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP - serdecznie zapraszamy do oglądania wspomnianego programu.

Nauczyciele będą zarabiać tyle, że nie będzie im się opłacało przechodzić na pomostówki

Zdjęcia z pikiety przed Sejmem  - Warszawa 19.11.2008r.

Oświadczenie ZNP w sprawie głosowań nad zmianami w Karcie Nauczyciela

Komunikat ZNP w sprawie wypowiedzi Zbigniewa Chlebowskiego

Wywiad z minister Jolantą Fedak.

Związkowcy opuścili resort pracy

Urlop płatny dla nauczycieli a wcześniejsze emerytury - propozycje rządu - relacja w Gazecie Wyborczej

Sejm uchwalił pomostówki

Przywileje dla nauczycieli Okrągły Stół Edukacyjny - wypowiedź Prezydenta Kaczyńskiego

Po spotkaniu klubów parlamentarnych PO i PSL w sprawie emerytur

Pikieta pod Sejmem

Przeciwko prywatyzacji szkół

Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Fedak - Mamy propozycję emerytalną dla nauczycieli

INFORMACJE I ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ PREZESÓW ODDZIAŁÓW I ZARZĄDY ODDZIAŁÓW ZNP w m-c Listopadzie

Trasy przejazdu autokarów do Warszawy - 19.11.2008r.

Święto Edukacji Narodowej związkowców ZNP z Podkarpacia - 2008r.

Prezydent zablokuje pomostówki

Hall nauczyciele powinni więcej pracować

Rząd zajął się Kartą Nauczyciela i ustawą o systemie oświaty

Szef ZNP - nie odpuszczamy

Relacja z Edukacyjnego Okrągłego Stołu u Prezydenta RP

Zakończyły się negocjacje z rządem

Wystąpienie prezesa ZNP dotyczące emerytur

Informacja o wyjazdowym szkoleniu prezesów.

Obchody 50-lecia istnienia Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z Podkarpacia -Susiec 10-13.09.2008r.

Związkowcy przed gmachem MEN

List prezesa ZNP do Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Uchwała ZG ZNP z 1.09.2008 r. w sprawie strategii ZNP wobec nowelizacji prawa oświatowego

Uchwała ZG ZNP z 1.09.2008 r. w sprawie rozpoczęcia kampanii społecznej ZNP Ratujmy polskie szkoły

Rozmowy ZG ZNP z MEN - 2 września 2008 r.

List otwarty prezesa ZNP do Rodziców i Opiekunów

Pikieta pod gmachem MEN

Zdjęcia z pikiety pod gmachem MEN - 1 wrzesień 2008r.

Przeczytaj plakat, wydrukuj go i powieś w swojej szkole lub placówce (kliknij tutaj)!

Propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

Rozmowy z rządem 25 sierpnia

1 września manifestacja i ZG ZNP

Udział prezesów oddziałów ZNP w posiedzeniu ZG ZNP w Warszawie w dniu 1 września 2008r.

Podsumowanie dotychczasowych negocjacji z rządem

Zbiór materiałów z rozmów kierownictwa ZG ZNP z rządem

Zadania do realizacji przez prezesów oddziałów ZNP w miesiącu wrześniu

Zadania do realizacji przez prezesów oddziałów ZNP miesiąc lipiec - sierpień

Dnia 27.06.2008r. o godz.10:00 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Podkarpackiego z udziałem Prezesa ZNP
Sławomira Broniarza i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2007/2008

Proszę o nadsyłanie ciekawych zdjęć ze strajku, które umieścimy na naszej stronie internetowe na adres - amamak4@wp.pl

Podziękowanie za udział w strajku w dniu 27 maja 2008 r.

Informacja MEN o liczbie szkół i placówek

Opinia prawna ZG ZNP w sprawie zasad potrącania za udział w strajku w dniu 27 maja 2008 r.

Porozumienie zbiorowe zawarte pomiędzy Szkołą, Zespołem Szkół, Przedszkolem a Zarządem Oddziału w sprawie zapłaty za strajk

Pismo do dyrektorów szkól w sprawie niepotracenia za strajk

Pismo do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów w sprawie zawarcia porozumienia o niepotracaniu za strajk.

Apel ZNP do Rodziców

Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do strajku

List szefa ZNP do ministra Boniego

Przedszkolanki mogą pracować w czasie ferii

Flagi prosimy zamawiać bezpośrednio w Warszawie w Ośrodku Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP tel. (22) 826 1011,  (22) 826 5179

Materiały - strajk strona Zarządu Głównego ZNP

Stanowisko Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego w sprawie poparcia akcji protestacyjnej ZNP

Apel Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP do pracowników oświaty

Organizacja pikiety ZNP w dniu 29.04.2008r.

Inicjatywa Obywatelska

Spór o pomostówki dla nauczycieli

List prezesa ZNP do premiera

10 powodów, z których musi odejść Minister Hall

Komunikat ZNP

Co z tym Związkiem? - list do ZNP

Dnia 10.03.2008r. o godz.18:45 w  Telewizji Rzeszów program 3 odbyła się  debata z udziałem związków zawodowych

w sprawie aktualnej sytuacji w kraju. W programie wziął udział Prezes Okręgu Podkarpackie Stanisław Kłak. 

Ruszyła inicjatywa dotycząca przedszkoli.

Negocjacji ciąg dalszy - 20.02.2008r.

INFORMACJA z prac zespołu płacowego ZG ZNP w dniu 31.01.2008r.

Negocjacje płacowe z MEN - informacja rzecznika prasowego ZG ZNP 

Marszalek podpisał projekt inicjatywy obywatelskiej ZNP 

Stanowisko związków zawodowych biorących udział w negocjacjach z MEN w dniu 31.01.2008r.

Wystąpienie do Premiera w sprawie realizacji postulatów ZNP

Rząd ma czas do końca lutego

Oszczerstwa tabloidu

Miesiąc dla rządu

Dalszy ciąg negocjacji płacowych

HARMONOGRAM przyjmowania sprawozdań finansowych ZO ZNP za 2007r.

PODZIĘKOWANIE Prezesa Okręgu Podkarpackiego

INFORMACJA z udziału członków ZNP z Okręgu Podkarpackiego ZNP w manifestacji ZNP organizowanej  w Warszawie w dniu 18 stycznia 2008 r.

ZG ZNP: manifestacja 18 stycznia 2008r.

Zdjęcia z ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty ZNP - Warszawa 18.01.2008r.

Spotkanie kierownictwa ZNP z minister Hall

OPZZ zapowiada protest

Komunikat ze spotkania Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP z Wojewodą Podkarpackim

Informacja dla prezesów oddziałów ZNP - realizacja zadań w miesiącu styczniu 2008r.

Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 1

Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 2

PROGRAM przygotowań i przebiegu manifestacji 

PROGRAM i TEMATYKA wyjazdowego wspólnego posiedzenia ZOP ZNP, OKR ZNP, OSPAiO ZNP, OSEiR ZNP Lesko - 2008

Życzenia świąteczne

KOMUNIKAT w sprawie manifestacji - ważne 

Manifestacja ZNP 18 stycznia 2008 r. organizowana przez ZG ZNP

Powiało groza - Komunikat ZG ZNP

ZNP żąda od MEN projektu rozporządzenia

Sejm - budżet przyjęty 

PO i PSL za mniejszymi podwyżkami dla nauczycieli

Kwota bazowa dla nauczycieli większa o 10 %.

Kiedy premier spotka się z nauczycielami.

Rząd proponuje 3,3 procentowa podwyżkę dla nauczycieli

Nauczyciele zarabiają nędznie

10 procent to za mało - oświadczenie ZNP

Dwie twarze pani minister

Edukacja w expose Tuska i komentarz szefa ZNP

Informacja o składaniu formularza statystycznego ZNP za 2007r.

Formularz statystyczny ZNP za 2007r.

Rozliczenie składki członkowskiej ZNP za 2007r. przez zarząd oddzialu ZNP

Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Podkarpackie Kuratorium Oświaty

Pismo w sprawie sporządzania wniosków na odznaczenia w 2007r.

Związkowcy z Podkarpacia w Zakopanem

Porozumienie na rzecz edukacji

Święto 11 listopada 2007r, a inny dzień wolny w zamian za to święto

UPRAWNIENIA do emerytur wcześniejszych pracowników niepedagogicznych

ZG ZNP dziękuje uczestnikom pikiet

Pikiety pracowników oświaty

Pokojowo ale zdecydowanie - relacja z pikiety

Szkolenie w Mucznem

Zdjęcia ze szkolenia Przewodniczących Oddziałowych Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi w ośrodku wypoczynkowym Muczne  26-27.10.2007r.

INFORMACJA z pikiety

Petycja do Wojewody Podkarpackiego

Zdjęcia z pikiety - Rzeszów 25.10.2007r.

Wystąpienie prezesa Okręgu Podkarpackiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Związkowa gala na Podkarpaciu

Zdjęcia z uroczystej akademii z okazji Związkowego Dnia Edukacji Narodowej Okręgu Podkarpackiego ZNP - Rzeszów 23.10.2007r.

APEL do pracowników oświaty o udział w pikiecie w dniu 25.10.2007r.

ORGANIZACJA pikiety ZNP w dniu 25.10.2007r.

HARMONOGRAM akcji protestacyjnej Okręgu Podkarpackiego ZNP - 12.10.2007r.

Uchwała Prezydium ZG ZNP z 8 października 2007r.

Przedstawiamy fragment debaty w ramach Edukacyjnego Okrągłego Stołu dotyczący wynagrodzeń nauczycieli w 2007roku

Rusza akcja protestacyjna!

KOMUNIKAT - w dniu 15.10.2007r.odbędzie się narada prezesów w sprawie akcji protestacyjnej ZNP

Obóz sportowo-szkoleniowy w Krynicy Zdroju organizowany przez ZO ZNP w Ropczycach

Nie dajmy się zwieść

Karta zgłoszenia imprezy

Pismo ZG ZNP do prezesów okręgów ZNP w sprawie zgłaszania propozycji do Ogólnopolskiego Kalendarza Imprez

Komunikat Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej 2007r.

Akcja protestacyjna ZNP

Pismo do Prezesów Oddziałów ZNP w sprawie dotacji na zakup sprzętu i remontu pomieszczeń

Instrukcja w sprawie korzystania z dotacji funduszu inwestycyjnego Zarządu Głównego ZNP

Informacje w sprawie podwyżek płac nauczycieli w 2008r. w ocenie ZG ZNP i MEN

Szkolenie Przewodniczących OSPAiO

Dnia 3.10.2007r. o godz. 10:00 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego

Sejm wydłużył możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę do 31 grudnia 2008 r.

Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

Obrońcy z urzędu Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli

Rzecznik Dyscyplinarny - Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

Dnia 31 sierpnia 2007 r. podpisano nowelizację Karty Nauczyciela.  Zgodnie z nowelą art. 88 KN nauczyciele, którzy w tym roku nabyli lub

nabędą prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę, będą mogli skorzystać z tego świadczenia w przyszłym roku i w kolejnych latach.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I Konkursie Poetyckim "Podkarpackie Zauroczenia"  - regulamin >>

  Infolinia dla Wychowawcy - 0801 800 967

Zestawienie do zespołu 2

Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego                                                                                                        

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek ZNP

PROTOKÓŁ stanu gotówki w kasie ZO ZNP

Roczna informacja jednostek organizacyjnych ZNP na temat rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych

Wyciąg z protokołu OKR-2007r. 

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych ZNP

Protokół przyjęcia bilansów finansowych za 2007r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE -druk                                                                                                                                             

Wyciąg z protokołu ZO ZNP - 2007r.                

Materiały dotyczące Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim

AKCJA PROTESTACYJNA ZNP - STRAJK 29 maja 2007r. - MATERIAŁY DLA ZARZĄDU ODDZIAŁU 

POGOTOWIE STRAJKOWE  ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO  MAJ 2007r.

Trasa przejazdu do Zakopanego z Tarnobrzega , Krosna i Przemyśla

PROGRAM szkolenia prezesów ZNP w Zakopanem 19-21.04.2007

Płatność za szkolenie Zakopane kwiecień 2007

Podpisz się pod listem otwartym PSPE

Łamanie dialogu społecznego - list ZNP do premiera

Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie placowe - informacja MEN o wprowadzanej podwyżce płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2007r.

Rozporządzenie MEN z 28 marca 2007r.zmieniajace rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - pdf

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z dnia 27 marca 2007r.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął się mediacji w sporze ZNP - rząd

Uchwała nr 2 Zarządu Głównego ZNP z dnia 27 marca 2007r.

Uchwała nr 1 Zarządu Głównego ZNP z dnia 27 marca 2007r.

Pieniądze za pracę podczas matur - decyzja Sądu Najwyższego!

Stop Giertychowi! - manifestacja ZNP

Razem w proteście przeciwko polityce edukacyjnej rządu

Podziękowania za udział w manifestacji

ZNP prosi RPO o mediacje

Miesiąc na lustracje

Europoseł Andrzej Szejna broni ZNP

Szkoleniowy „maraton” Prezesów Oddziałów ZNP w Zakopanem

PLAN przygotowań i przebiegu manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 17.03.2007 r.

Ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty

Spór zbiorowy ZNP z Rządem RP 

Majątek ZNP powstał ze składek członkowskich - odpowiedź na zarzuty Orzechowskiego

Żółta kartka dla ministra edukacji - komunikat po konferencji ZNP (21.02.2007)

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 20 lutego 2007 roku

Mundurek dla nauczyciela - pomysł Komisji "Solidarne Państwo"

  5 proc. podwyżki dla  nauczycieli

Zakończyło się referendum ZNP

Czy powstaną specjalne szkoły dla uzdolnionej młodzieży

NIE dla nadzwyczajnej komisji 

Wystąpienie ZNP do MEN o wznowienie negocjacji płacowych

Informacja w sprawie wychowawstwa dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wychowawstwa dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Co składa się na wynagrodzenie nauczyciela

Oświadczenie Zarządu Głównego ZNP w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli

Dnia 02.02.2007 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa zwołana przez Kol. Prezesa Stanisława Kłaka

Proponowane tabele płac - wynagrodzenie zasadnicze

MEN proponuje  podwyżkę - 3,91 %

Komunikat ZNP (29.01.2007) - 81 zł dla stażysty

Nowa kwota bazowa do ustalenia średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2007 r

Wyjazdowe posiedzenie Okręgu Podkarpackiego w Iwoniczu Zdroju (26-27.01.2007r.)

Informacja dla Prezesów Oddziałów ZNP - styczeń 2007 r.