AKTUALNOŚCI   INFORMACJE ZWIĄKOWE   PRAWO   AKTY PRAWNE   WŁADZE OKRĘGU   DOKUMENTY   GALERIA   LINIKI   KONTAKT   ARCHIWUM

Kodeksy, ustawy

   

Kodeks cywilny.
Kodeks karny.
Kodeks postępowania cywilnego.
Kodeks pracy.
Ustawa Karta Nauczyciela.
Ustawa o społecznej inspekcji pracy.
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych.
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS.
Ustawa o ochronie danych osobowych.
Ustawa o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Kodeks postępowania karnego.

Rozporządzenia


 
Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rady Ministrów dotyczące oświaty .
Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.
Rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Rozporządzenie w sprawie  zasad techniki prawodawczej.
Rozporządzenie w sprawie  nagradzania  pracowników samorządowych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. pdf

 

Projekty prawa wewnątrzszkolnego i JST

 

Projekt wzorcowy uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania nauczycieli.

Projekt Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli - Miasto i Gmina.

Projekt Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli – Powiat.

Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli gmina i miasto.

Projekt uchwały Rady Gminy - Miasta w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Projekt uchwały zarządu powiatu w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Projekt zarządzenia Wójta, Burmistrza, Prezydenta w sprawie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Przykładowy Regulamin Rady Pedagogicznej - wydanie IV.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole i placówce wersja V poprawiona.

Wzorcowy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych i zmiana regulaminu. wynagradzania pracowników niepedagogicznych  - wydanie IV uzupełnione i poprawione.

Poradnik - Organizacja pracy świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych w szkole podstawowej i specjalnej.  Regulamin świetlicy szkolnej.

 

Orzecznictwo

 

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 listopada 2019 r. II SA/Sz 828/19. Skarga na dyrektora szkoły.

Wyrok WSA w Opolu z 12.09.2019 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli - ważne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 lipca 2020 r. sygn. II SA/Ol 152/20 w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r. I PZP 1/13 Prawo pracownika zawieszonego w czynnościach służbowych do wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r.I PK 227/14 Ochrona szczególna pracownika w przypadku całkowitej likwidacji pracodawcy

Wyrok sądu z dnia 17.11.2011 r. jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony.

Wyrok sądu z dnia 14.05.2014 r. ochrona przed zwolnieniem w trybie art. 32 ustawy o związkach zawodowych -brak zgody organizacji związkowej blokuje zwolnienie działacza. pdf

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2020 r. I OSK 1942/19 .Przesłanki unieważnienia konkursu na dyrektora szkoły.

Wyrok sądu z dnia 04.04.2019 r. pozbawieni pracownika prawa do odszkodowania. pdf

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27.09.2018 r. w sprawie niezatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkoły.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29.03.2012 r. skarga na dyrektora szkoły skierowana do Kuratora Oświaty.

Wyrok Naczelnego Sąd Administracyjny z dnia 10.08.2012 r.  OSK 1248/12 skarga na dyrektora szkoły skierowana do Kuratora Oświaty.

Wyrok sądu z dnia 11 kwietnia 2017 r. Notoryczne spóźnianie się pracownika do pracy może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. pdf

Wyrok sądu z dnia 19 stycznia 2016 r. Wypowiedzenie stosunku pracy z pracownikiem a wiek emerytalny. pdf

Wyrok sądu z dnia 2 czerwca 2017 r. Przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy a kryteria doboru. pdf

Wyrok sądu z dnia 30.01.2019 r. Wypowiedzenie stosunku pracy a kryteria zwolnień .

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2017 r. Podstawa do unieważnienia konkursu w związku z innymi nieprawidłowościami - powołanie komisji konkursowej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 17 czerwca 2011 r. Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły z powodu uchybień przy wyłanianiu komisji konkursowej.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.01.2016r.Sprawy związane z ochroną danych osobowych - wykaz osób i kwoty potrąceń składki członkowskiej Zw. Zaw.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 13.10.2020 r. IISAB 59-20 w sprawie dostępu do informacji publicznej - szkoła społeczna.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie odwołania dyrektora z funkcji.

Wyrok WSA z dnia 21.07.2020 r. IISA-Rz 584-20 likwidacja internatu ZSZ Nr 1 w Dębicy.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21.09.2020 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej – dotyczy  wykazu osób strajkujących.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2020 r.  w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej - dotyczy regulaminu ZFŚS.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej - udostępnienia protokołów z przyznanych świadczeń z ZFŚS. Bardzo ważny wyrok.

Wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2021r. - pomoc zdrowotna. pdf