Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
Współdziałanie z samorządem  Działalność pedagogiczna  Działalność  kulturalna i sportowo-turystyczna  Polecamy  Okręgowa Komisja Rewizyjna  Społeczna inspekcja pracy Archiwum 
 

 

Opinia prawna w sprawie zaliczenia do pracowniczego stażu pracy  w gospodarstwie rolnym dziadków.

Terminy i tematyka narad prezesów oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie 2017 r.

PROGRAM posiedzenia wyjazdowego ZOP ZNP 30. 11 -2.12.2017r.

 

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole i placówce – przykładowe opracowanie S. Kłak

 

Opinia prawna w sprawie pisemnego poinformowania do 15 maja 2017 r. wszystkich nauczycieli.

Wzory pism dotyczących uzupełniania etatu przez nauczyciela i przeniesienia nauczyciela do innej szkoły-placówki. 

 

Opinia prawna - nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.   

Opinia prawna w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły (przedszkola) a informacja publiczna.
Opinia prawna w sprawie udostępniania danych osobowych zawartych w arkuszu organizacyjnym szkoły (przedszkola).
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkoły (przedszkola) przez związki zawodowe.  

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP  w sprawie przekazania kompetencji sekretariatowi zarządu oddziału ZNP.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP do dyrektorów szkół i przedszkoli o przekazanie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018.
Wzór oświadczenia w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych.
Projekt pisma – opinii zarządu oddziału ZNP do aneksu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018.
Projekt pisma – opinii zarządu oddziału ZNP do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 i na kolejny rok szkolny.

Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/przedszkolach stan na 1.09.2017 r. (dotyczy miasta i gminy).
Ankieta w sprawie ruchu kadrowego w szkołach/placówkach/przedszkolach stan na 1.09.2017 r. (dotyczy powiatów)
Ankieta w sprawie przeprowadzonych konkursów na dyrektorów szkół.
Ankieta w sprawie współdziałania PIP z prezesami oddziałów ZNP.(dane za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.)
Ankieta w sprawie funkcjonowania gimnazjów

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2017 - wyniki zawodów.

Wyjaśnienie Prezes ZUS z 2 czerwca 2017 r. w sprawie przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury. pdf
Ankieta ruch służbowy nauczycieli 2017 r.

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN.
MEN: nowe przepisy oświatowe można stosować przed 1 września.


Opinia prawna w sprawie opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe reprezentatywne.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia jednodniowego strajku w szkołach i placówkach przez zarządy oddziałów ZNP.

Informacja w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Referendalnego.


  Referendalne ABC - dotyczy referendum oświatowego
  Apel Prezydium OPZZ w sprawie referendom oświatowego
 Lista (referendum) - do zbierania podpisów
  Zadania ogniw związkowych przy organizacji ogólnokrajowego referendum dotyczące reformy oświaty. 
 

 List do członków i członkiń ZNP

Komunikat Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 2.02.2017 r. w sprawie delegowania przedstawiciela ZNP do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły.

Komunikat Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 31.01.2017 r. w sprawie opiniowania uchwał gmin dotyczący sieci szkolnej.

Wszystko o referendum w sprawie reformy edukacji na stronie :  www.referendum-szkolne.pl
 
Opinia prawna w sprawie współfinansowania przez pracodawców funkcjonowania Międzyzakładowych Pracowniczych Kas
Zapomogowo-Pożyczkowych.
Opinia prawna w sprawie przeniesienia nauczyciela z urzędu za jego zgodą w trybie art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela.
Ustawa Karta Nauczyciela - tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1379 ogłoszony przez Marszałka Sejmu 23 sierpnia 2016 r.
PLAN PRACY ZOP ZNP na 2017 rok.


Zadania i informacje do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w I kwartale 2017 r.

Opinia w sprawie prowadzenia świetlic szkolnych przez podmioty zewnętrzne.
Link do projektu podstawy programowej.
Informacja o nowej podstawie programowej GS - Czwartoklasista dowie się o rotmistrzu Pileckim i bohaterach Solidarności.
  Procedowanie ustaw oświatowych w parlamencie.

Gimnazja, Co było, Co będzie. 
Komisji socjalnych nie mogą powoływać pracodawcy. 
Opinia prawna w sprawie prowadzenia zajęć świetlicowych przez nauczycieli w ramach art 42 ust. 2 pkt1 Karty Nauczyciela.
Opinia prawna w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora szkoły i wniosku o odwołanie ze stanowiska dyrektora.
Zespół ds. statusu zawodowego.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w miesiącu listopadzie 2016 r.
MISTRZOSTWA PODKARPACIA ZNP W SZACHACH O PUCHAR PREZESA OKRĘGU PODKARPACKIEGO.
Opinia Zarządu Głównego do projektu zarządzenia MEN w sprawie powołania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty .pdf
Porównanie liczby godzin przedmiotowych przyrodniczych w polskiej szkole.
Reforma edukacji - list eksperta do Minister Edukacji Narodowej.
Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP - Kolbuszowa grudzień 2016 r.
Związek, który „dogaduje się” z MEN i Rządem w sprawach reformy oświatowej.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (aktualna wersja).
Opinia dotyczy zwolnienia pracownika z pracy na wezwanie z sądu.
Opinia prawna -zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - praca w gospodarstwie po 1 stycznia 1983 r.

Informacja do prezesów oddziałów ZNP i członków zarządu okręgu ZNP w sprawie manifestacji ZNP w dniu 19.11.2016 r.
Opinia Zarządu Głównego ZNP w sprawie przedstawionych przez MEN dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową .pdf
Petycja uczestników pikiety ZNP przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 10.10.2016 r. pdf
Reforma Zalewskiej STOP.
Stanowisko Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP z dnia 12 października 2016 roku w sprawie projektów ustaw przedstawionych przez MEN.
Uchwała nr 20 Zarządu Głównego ZNP z dnia 18.10.16 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej - Nie dla chaosu w oświacie –manifestacji.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 14-19 listopada 2016 r.

Apel ZNP do minister edukacji w sprawie art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.
Ankieta w sprawie stanu organizacyjnego gimnazjów.
Opinia prawna w sprawie uznania kwalifikacji - zapytanie z 8.08.2016r.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w miesiącach sierpień-październik 2016 r.
Terminy składania wniosków o odznaczenia resortowe, państwowe i związkowe w 2017 r.
Komunikat w sprawie sporządzania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę dla członków ZNP.

Okręgowe Zawody Strzeleckie Pracowników Oświaty Tarnobrzeg 2016 - wyniki zawodów

Prezentację MEN dotycząca projektowanych zmian w systemie edukacji 27.06.2016 r.

Wywiad z Prezesem Okręgu Podkarpackiego ZNP Stanisławem Kłakiem w Radiu Via z dnia 30.06.2016r.


Informacja ze szkolenia Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP - Krynica 17-19.06.2016 r.
Informacja ze spotkania świątecznego Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP - 16.03.2016 r.

Komunikat nr 3 - 2016 Prezesa Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie nadzoru na oddziałami i rejonami związkowymi.
ZNP wzywa Podsekretarza Stanu w MRPiPS do przeprosin.

Kalendarium zmian w prawie oświatowym - narada marzec.
Nowe obowiązki nauczycieli pierwszych klas SP.
Emeryci i renciści zyskają grosze.
Ile pieniędzy dostaną emeryci w marcu.
ZUS powinien ponownie przeliczyć świadczenia wcześniejszych emerytów.

Niższy wiek emerytalny najwcześniej w 2018 r.
Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w I kwartale 2016 r.
Wprowadzone i zapowiedziane zmiany wywołują negatywne emocje - ZNP
100 dni w edukacji.
Świadczenie kompensacyjne - a umowa na czas określony.
 
O czym warto pamiętać zbierając podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą.
Projekt ZNP - Finansowanie oświaty.
Wykaz obywateli popierających inicjatywę.

Opinia w sprawie przekazywania co kwartał pracodawcy przez zarząd oddziału ZNP informacji o liczbie członków ZNP.
Zasady ustalanie osób chronionych członków ZNP w szkołach.

Apel ZNP do, nauczycieli, rodziców środowiska naukowego, samorządów społeczności lokalnej w sprawie zbierania podpisów związanych z likwidacją gimnazjów. pdf
Kampania ZNP ws. likwidacji gimnazjów.
Treść stanowiska ZNP w sprawie likwidacji gimnazjów.
Harmonogram działań ZNP w sprawie likwidacji gimnazjów.
Akcja Razem dla gimnazjów - druk listy do zbierania podpisów przeciwko likwidacji gimnazjów.

Ankieta w sprawie likwidacji gimnazjów.
Ankieta ZNP w sprawie likwidacji gimnazjum - format A4.
Druk zbiorówki ZO ZNP w - Ankieta w sprawie gimnazjów.
Zasady udzielania porad  prawnych dla członków ZNP w Okręgu Podkarpackim ZNP.

Informacja i zadania do realizacji przez prezesów i zarządy oddziałów ZNP w IV kwartale2015 r.
Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji  inwentaryzacyjnej szkoły - wynagrodzenie-1
Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji  inwentaryzacyjnej szkoły - wynagrodzenie-2
Opinia prawna  w sprawie udzielania  nauczycielom urlopu na poratowanie zdrowia - art 73 ust.1i 2 Karty Nauczyciela
Impreza integracyjna i impreza okolicznościowa z ZFŚS -opodatkowanie świadczenia

Związkowe święto na Podkarpaciu.  
I Podkarpacki Plener Malarski ZNP - POLAŃCZYK 2015 r.

Informacja z wyjazdowego szkolenia prezesów oddziałów ZNP do Egeru - Węgry 2015 r.
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu OSEiR
Wytyczne dla ZO ZNP do sporządzania informacji w sprawie sporu zbiorowego ZO ZNP z pracodawcami.
Formularz statystyczny 2015 r.

Podziękowanie za udział w manifestacji
ZAWODY STRZELECKIE -Tarnobrzeg 2015 r. - wyniki.

Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - listopad 2015 r.

Ankieta w sprawie ruchu służbowego w oświacie 2015 r.
Manifestacja ZNP 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie.
Komunikat Nr 2 Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.
Komunikat Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w sprawie manifestacji ZNP w Warszawie w dniu 18 kwietnia 2015 r.

Logo ZNP
Plan działań ogniw organizacyjnych ZNP  związanych z wyjazdem na manifestację ZNP w dniu 18.04.2015 r.
Uchwała Nr 1 Zarządu Głównego ZNP z dnia17.03.2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach od 18 marca 2015 r. do odwołania.
Upoważnienie OPZZ dla Zarządów Oddziałów ZNP dotyczących art. 19 ustawy o związkach zawodowych - współdziałanie z JST
Wyjazdowe posiedzenia ciał statutowych Okręgu Podkarpackiego ZNP.  

Dnia 20.09.2010r.(sobota) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjno-Szkoleniowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odbyła się  Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu  Podkarpackiego. Nowym prezesem Okręgu Podkarpackiego został KolStanisław Kłak. Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, Zarządowi Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej  >> zdjęcia z konferencji
Ocena pracy nauczyciela, dyrektora szkoły - podstawy prawne, metody, procedura i stosowane kryteria - luty 2013
Karta Nauczyciela - tekst jednolity - broszura
Opinia prawna w sprawie centralizacji ZFŚS w gminie - druk

Ankieta ZFŚS - 2014 r.

Karta podnosi jakość pracy przedszkoli.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o kontynuowaniu akcji protestacyjnej  ZNP  - do odwołania.

Zawiadomienie organu prowadzącego szkołę o przeprowadzeniu w dniach 18-23 listopada 2013 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Wzór pisma Zarządu Oddziału ZNP informujący dyrektora szkoły o proteście ZNP w dniach 18-23 listopada 2013 r.

Zmiany w prawie pracy - urlop macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski .

Informacja prasowa Instytutu Badań Edukacyjnych w sprawie czasu pracy nauczycieli

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - Przywrócony do pracy ma prawo maksymalnie do trzech pensji.

Opinia dotycząca stołówek szkolnych - do organizowania przetargów oraz zapytań ofertowych na dostawę produktów spożywczych do stołówki

Przełomowy wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 93 -13 w sprawie przekazywania szkół spółkom komunalnym.

Interpelacja w sprawie zajęć wychowania fizycznego dla klas I.

Opinia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Wzór umowy przekazania Gimnazjum przez JST stowarzyszeniu.

Wyrok NSA w sprawie opiniowania aktów prawnych marzec 2011 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn. I OSK 9313 w sprawie przekazania szkoły publicznej w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

Opinia w sprawie udostępnianie arkusza organizacji szkoły przez dyrektora szkoły związkom zawodowym.

Poradnik sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły/placówki na rok szkolny 2013/2014.

Opinia prawna w sprawie zaopiniowania przez radę pedagogiczną i związki zawodowe kryteriów doboru wypowiedzenia stosunku pracy (rozwiązania stosunku pracy) z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym przez związki zawodowe. 

Opinia prawna w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Opinia prawna w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole, placówce na podstawie listy obecności.

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć w ramach innych form wypoczynku z uczniami w czasie ferii zimowych.

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Prawo o wolontariacie wyjaśnia interpretacje - wolontariat w szkole pracowników szkoły.

 

Opinia prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału i pisania konspektów lekcji

Komu można udostępnić akta osobowe.

Nauczyciel na zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela.

Emerytura dla nauczyciela po 67 roku życia.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. pdf

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolny do pracowniczego stażu pracy

Budżet 2012 r. - podwyżka dla nauczycieli i waloryzacja dla emerytów i rencistów

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - np. 14 października

Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszy związków zawodowych

W N I O S E K o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

REGULAMIN przyznawania pomocy (zapomóg) dla członków ZNP z Funduszu Pomocy Specjalnej ZGZNP

PRAWO O WOLONTARIACIE - wyjaśnia, interpretacje

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 1

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 2