AKTUALNOŚCI   INFORMACJE ZWIĄKOWE   PRAWO   AKTY PRAWNE   WŁADZE OKRĘGU   DOKUMENTY   GALERIA   LINIKI   KONTAKT   ARCHIWUM  

Opinie, interpretacje, wyjaśnienia prawne

 

Opinia prawna w sprawie pensum godzin nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Opinia prawna w sprawie przeprowadzenia badania kontrolnego przez nauczyciela po długotrwałym chorobowym i świadczeniu rehabilitacyjnym przed czy po urlopie uzupełniającym.

Opinia prawna w sprawie udzielania informacji o pracownikach członkach związku zawodowego korzystających z ochrony związkowej przewidzianej art. 30. ust 3 ustawy o zw. zaw.

Opinia prawna w sprawie wydawania zarządzeń przez dyrektora szkoły w sprawie odbierania dnia wolnego,  o którym mowa w art 42c ust. 3 Karty Nauczyciela  za prace w sobotę, niedziele i święta.

Wyjaśnienie prawne w sprawie nowej informacji o warunkach zatrudnienia w szkole od 26.04.2023 r, o której mowa w art. 29 paragraf 3 Kodeksu pracy.

 

Świadczenie kompensacyjne albo wcześniejsza emerytura dla nauczyciela - do wyboru (bardzo ważna informacja prawna, którą z uwaga należy przeczytać).

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli  na podstawie art 88a Karty Nauczyciela obowiązuje od 1.09.2024 r.

Standardy ochrony małoletnich (pierwsze dwie strony winne być wywieszone na tablicy ogłoszeń ZNP lub szkoły - proszę z uwagą zapoznać się z tym opracowaniem).

 

Czy pracodawca musi oddać dzień wolny pracownikom zatrudnionym w szkole, placówce za 11 listopada wypadający w sobotę.

Projekt Zarządzenia Nr ........ Dyrektora Szkoły w sprawie stawki kilometrowej do w podróży służbowej prywatnym samochodem.

Opinia prawna w sprawie ponoszenia i rozliczania kosztów dojazdu nauczyciela do domu ucznia na indywidualne nauczanie.

 

Czy do bonu na zakup laptopa ze środków publicznych jest uprawniony nauczyciel będący w okresie wypowiedzenia, na urlopie wychowawczym oraz zatrudniony w szkole specjalnej lub szkole podstawowej specjalnej wchodzącej w skład  SOSW.

Dlaczego nauczyciele dostali nagrodę netto na konta 766,40 zł, a niektórzy tylko 741,90 zł. Co z PPK.

 

Opinia prawna w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa nauczycieli.  

Wszystko o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2023 r.

 

Opinia prawna w sprawie długości przerw międzylekcyjnych dla uczniów.

Opinia prawna w sprawie interpretacji przepisu §19 ust. 2 Regulaminu wynagradzania nauczycieli Rady Powiatu K.

Opinia prawna w sprawie realizacji godzin dostępności w szkole i placówce przez nauczycieli.

Wzorcowy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych i zmiana regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych  - wydanie IV uzupełnione i poprawione.

 

Oddziały łączone w szkołach podstawowych.   

Zmiany w Kodeksie pracy – opracowanie S. Kłak.

Nowelizacja Kodeksu pracy - nowe normy w Karcie Nauczyciela.

 

Opinia prawna na zadane pytania przez ognisko ZNP ZSEiO w Krośnie.

Opinia prawna w sprawie wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, który nabył uprawnienie w miesiącu wrześniu.

Opinia prawna w sprawie wypłaty nauczycielowi odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie art. 27 ust. 1 KN.

Opinia prawna w sprawie możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw nauczycielom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie  międzyzakładowej organizacji związkowej.

 

Opinia prawna w sprawie organizacji przez pracodawcę (szkołę/placówkę) imprez integracyjnych z ZFŚS.

 

Opinia prawna w sprawie zatrudnianie nauczycieli na czas powierzenia stanowiska dyrektora lub wicedyrektora szkoły. pdf

Opinia prawna w sprawie zapłaty za nieodbyte godziny z zajęć rewalidacyjnych z powodu nieobecności ucznia na zajęciach.

Wyjaśnienia prawne na zadanie pytania przez nauczycieli podczas dyżurów prawnych i na szkoleniu w Oddziale ZNP w Biłgoraju. pdf

 

WAŻNE. PIT-0 ULGA DLA PRACUJĄCYCH SENIORÓW.

 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22.04.2021 r. w sprawie m.in. wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły.

Wyrok WSA w Gliwicach z 17.02.2021 r. w sprawie braku podstaw prawnych do wydawania wytycznych przez organ wykonawczy JST do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.

 

Opinia prawna w sprawie tworzenia wewnątrzszkolnego regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół, placówek przez organ prowadzący szkołę.

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy - zwolnienia podatkowe o świadczenia z ZFŚS.

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela na leczenie rehabilitacyjne lub leczenie uzdrowiskowe, tzw. leczenie sanatoryjne.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole, placówce, w tym odpis na 2022 r.

 

Wypadek przy pracy - przepisy prawne i definicje.

Informacja Nr 3-2022 w sprawie opiniowania arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2022-2023 przez ZO ZNP.

Informacja nr 2 -2022 w sprawach prawnych, oświatowych i związkowych.

Opinia prana w sprawie prawa nauczycieli do dodatku wiejskiego zatrudnionych w dwóch i więcej szkół, placówek na ternie do 5000 mieszkańców.

 

Informacja 1-2022 w sprawach prawnych i związkowych.

Wyrok Sądu Najwyższego z 21.01.2021 r. w sprawie wymogu formy pisemnej konsultacji z organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Od 2022 r. krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku - informacja ZUS.

 

Ulga dla klasy średniej w zeznaniu rocznym czy miesięcznie - wniosek,  PIT-2, oświadczenie.

 

Informacja nr 8-2021 w sprawie problematyki prawnej i związkowej kierowanej do prezesów oddziałów i prezesów ognisk ZNP.

Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia z pracy lub ograniczenia zatrudnienia.

 

Zestawienie przykładowych dokumentów tworzonych w szkołach i placówkach niewymaganych przepisami prawa z dnia 3.11.2021r.

Pismo MEiN z dnia 16 listopada 2021 r. kierowane do dyrektorów szkół i placówek oraz do organów prowadzących szkoły w sprawie odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek.

 

Opinia prawna w sprawie zaopiniowania przez radę pedagogiczną związki zawodowe kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia.

Informacja nr 7/2021 w sprawie problematyki prawnej i związkowej.

Opinia prawna w  sprawie łączenia klas w ramach zastępstw.

 

Informacja nr 6 - 2021 w sprawach problematyki prawne i związkowe kierowana do prezesów i zarządów oddziałów ZNP oraz ognisk ZNP

Opinia prawna w sprawie dofinansowania wypoczynku, w tym tzw. „wczasów pod gruszą” dla emerytów i rencistów oraz osób pobierających świadczenie kompensacyjne z ZFŚS.

 

Opinia prawna w sprawie kopiowania dokumentacji pracowniczej, w tym dokumentów z teczki akt osobowych na wniosek pracownika lub byłego pracownika.

Opinia prawna w sprawie urlopu wypoczynkowego nauczyciela szkoły feryjnej a wykonywanie pracy przez nauczyciela w okresie urlopu.

Opina prawna w sprawie potrąceń składki ZNP przez pracodawcę oraz przekazywania oddziałowi ZNP wykazu imiennego członków ZNP, którym potrącono składkę ZNP.

 

Opinia prawna w sprawie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pracownika – nauczyciela chronionego przywróconego do pracy prawomocnym wyrokiem oraz w sprawie  zwrotu wypłaconej odprawy z tytułu zwolnienia z pracy.

 

Okresowa emerytura kapitałowa: co to jest, komu przysługuje, zasady przyznawania Emerytura kapitałowa dożywotnia.

Wysokość przyszłej emerytury wyjaśnienie ZUS.

Opina prawna w sprawie funkcjonowania biblioteki szkolnej i biblioteki publicznej.

 

Opinia prawna w sprawie funkcjonowania przedszkola publicznego w okresie wakacji.

Opinia prawna w sprawie postojowego pracowników niepedagogicznych a wynagrodzenie pracownika na postojowym.

Pozew o zapłatę niewypłaconego potrąconego dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy wraz z ustawowymi odsetkami za strajk.

 

Wyjaśnienie prawne Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli -ważne dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Procedura uśrednienie etatu nauczyciela w trybie art. 42 ust.  5c Karty Nauczyciela – dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Opinia prawna w sprawie planu finansowego (podziału środków) na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

Opinia prawna w sprawie konsekwencji prawnych dotyczących nieprawidłowości w wykonywaniu przez pracodawców obowiązków wynikających z przepisów ustawy o PPK ,w tym procedur wdrażania PPK.

 

Opinia prawna w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.

Opinia prawna w sprawie procedury przyznawania świadczeń z ZFŚS oraz sporządzania i podpisania protokołu uzgodnień przyznanych świadczę socjalnych z ZFŚS przez pracodawcę i związki zawodowe.

 

Opinia prawna w sprawie zmiany warunków pracy i płacy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.

Opinia prawna urlop wypoczynkowy pracownika, w tym nauczyciela a kwarantanna i izolacja.

 

Nie każdy wypadek przy pracy zdalnej jest związany z pracą.

Co to jest świadczenie postojowe?

Praca zdalna na izolacji i na kwarantannie – zmiana przepisów.

Praca nauczycieli w okresie przerw świątecznych, ferii i dodatkowych dni wolnych od zajęć.

 

Opinia prawna w sprawie wynagrodzenia nauczyciela  za czas zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach z powodu epidemii koronawirusa  w związku z pracą zdalną oraz gotowością do świadczenia pracy.

Zagrożenie życia lub zdrowia uzasadnia odsunięcie od pracy.

 

Czy na potrzeby zdalnego nauczania dyrektor szkoły powinien przygotować regulamin zdalnej pracy?

Opinia prawna w sprawie sporządzania notatek służbowych w szkołach/placówkach, organizacjach społecznych i zawodowych.

 

Czy nauczyciel musi podpisywać porozumienie o wykonywaniu pracy zdalnej?

Czy nauczyciele mogą odmówić wykonywania pracy z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia, jeżeli rodzice dzieci nie chcą nosić maseczek?

 

Opinia prawna w sprawie zwiększenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze a postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela.

Opinia prawna praca zdalna nauczyciela w nauczaniu zdalnym.

 

Opina prawna w sprawie pracownika/nauczyciela przebywającego  w izolacji domowej(praca zdalna a izolacja, świadczenie pracownika przebywającego w izolacji)

Opinia prawna w sprawie, od jakiego wieku dziecko może samodzielnie iść do szkoły i wracać ze szkoły?

 

Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji inwentaryzacyjnej  w szkołach i prowadzenia inwentaryzacji w szkołach.

Opinia prawna w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w trybie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Urlop macierzyński i rodzicielski KROK PO KROKU.

Urlopy związane z rodzicielstwem.

 

Opinia prawna w sprawie zmiany warunków pracy i płacy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.

Wyjaśnienie prawne w sprawie zatwierdzania arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący szkołę w formie zarządzenia.

Opinia prawna w sprawie organizacji dyżurów nauczycielskich w szkole w tym dyżurów nauczycieli świetlicy szkolnej.

Opinia prawna w sprawie sporządzania przez nauczycieli rozkładu materiału i pisania konspektów lekcji.

Wyjaśnienie prawne. Pracownik, w tym nauczyciel szkoły/placówki na kwarantannie, a wynagrodzenie za czas pozostawania pracownika-nauczyciela na kwarantannie.

Poradnik ocena ryzyka zawodowego w szkole/placówce, w tym aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z koronawirusem.

Opinia w sprawie dysponowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem dostarczenia związkom zawodowych przez dyrektora szkoły planu finansowego ZFŚS na dany rok budżetowy, sprawozdania z realizacji planu finansowego ZFŚS, oświadczeń o dochodach osiągniętych przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu.

Opinia prawna w sprawie dofinansowania zakupu szczepionek przeciw grypie  z ZFŚS pracownikom szkoły/placówki i osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.

Opinia prawna w sprawie funkcjonowania świetlic szkolnych i stołówek szkolnych

Opinia prawna w sprawie ustalenia wynagrodzenia nauczyciela za czas urlopu wypoczynkowego.

Opinia prawna w sprawie udzielenia przez Oddział ZNP informacji o członkach ZNP w oparciu o art.30 paragraf 2(1) Kodeksu pracy.

Opinia prawna w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora szkoły oraz wniosku rady pedagogicznej o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły.

Współdziałanie JST z Oddziałem ZNP.

Opinia prawna w sprawie odwieszenia strajku ZNP - bez referendum.

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego - zaktualizowana.

Zawierania porozumień postrajkowych przez związki zawodowe z pracodawcami w kwestii wypłaty wynagrodzeń za strajk - opinie prawne.

Porozumienie w sprawie zapłaty za strajk uczestników strajku - nowa wersja.

Porozumienie w sprawie rozłożenia na raty potrącenia wynagrodzenia za strajk.

Opinia prawna w sprawie wystawienia oceny śródrocznej i rocznej na koniec roku dla ucznia - tylko przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.

Opina prawna w sprawie czasu pracy nauczycieli niestrajkujących i czas nauczycieli strajkujących w dniu strajku w szkole i placówce

Opinia prawna w sprawie udziału nauczyciela w zespołach egzaminacyjnych i zespołowych nadzorujących w innej szkole, w której ten nauczyciel nie jest zatrudniony.

Opinia prawna w sprawie dobrowolności udziału pracowników szkoły, przedszkola i placówki, w tym nauczycieli w legalnym strajku.

Opinia prawna w sprawie udostępnienia przez pracodawcę organizacji związkowej listy imiennej osób uprawnionych wykonywujących pracę zarobkową dla potrzeb referendum strajkowego.

Opinia prawna w sprawie oflagowanie szkół, przedszkoli i placówek flagami ZNP.

Wzór pisma do dyrektora szkoły, przedszkola o wyrażenie zgody na wywieszenie flag związkowych.

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć w szkole z uczniami w czasie ferii zimowych.

Opinia prawna w sprawie ubiegania się nauczycieli i emerytowanych nauczycieli o chorobę zawodową

Opinia prawna w sprawie pism ZUS kierowanych do dyrektorów szkół dotycząca kontroli zwolnień lekarskich pracowników szkół. pof

Ważne! Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawie urlopu uzupełniającego dla nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia na przełomie 2017 i 2018 roku.

Opinia prawna dotycząca obowiązku dowozów uczniów do szkoły i sprawowanej opieki nad dziećmi dowożonymi do szkoły.

Opinia prawna w sprawie opieki nad uczniami na basenie.

Opinia prawna w sprawie, od jakiego wieku dziecko może samodzielnie iść i wracać ze szkoły.

Opinia prawna w sprawie usprawiedliwienia nieobecności uczniów w szkole.

Społeczna Inspekcja Pracy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r.

Opinia prawna w sprawie organizacji wycieczki z funduszy ZFSS, a odpłatność uczestników wycieczki. RODO a ZFŚS.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - prawo i uprawnienie do nauczycielskiego świadczenia.

Opina prawna urlop uzupełniający w związku z przybywaniem na urlopie na poratowania zdrowia.

Opinia prawna w sprawie stosowania art. 42 Kodeksu pracy wobec nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę na nowych zasadach ze względu na powszechny wiek emerytalny.

Emerytura na nowych zasadach ze względu na wiek emerytalny.

Prawo nauczycieli do rekompensaty w związku utratą prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek.

Opinia prawna - Czy zajęcia rozwijające uzdolnienia to zajęcia wynikające z zadań statutowych realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Zmiany regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych z  dniem 1.01.2018 r.

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela - przyznawanie dodatku i nieprawidłowości w regulaminach wynagradzania

Informacja prawna w sprawie udzielania urlopu na poratowanie zdrowia dla nauczycieli po nowemu od 1 stycznia 2018r.

Procedury związane z uzgodnieniem regulaminu wynagradzania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach - nowelizacja.

Opinia prawna w sprawie oprocentowania pożyczek mieszkaniowych. 

Opinia prawna Ministerstwa Administracji Cyfryzacji zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Zwolnienia podatkowe od 1 stycznia 2018 r. dotyczące w szczególności opodatkowanie świadczeń z ZFŚS, świadczeń z funduszy

związkowych zawodowych, diet i zwrotu kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i  obywatelskich.

Opinia prawna w sprawie prowadzenia zajęć wolontariatu w szkole przez nauczyciele w ramach 40 godzinnego czasu pracy.

Opinia prawna w sprawie prawa nauczyciela do dodatku wiejskiego zatrudnionego w dwóch i więcej szkołach.

Opinia prawna w sprawie zaliczenia do pracowniczego stażu pracy  w gospodarstwie rolnym dziadków.

Wzory pism dotyczących uzupełniania etatu przez nauczyciela i przeniesienia nauczyciela do innej szkoły-placówki. 

Opinia prawna - nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.   

Opinia prawna w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły (przedszkola) a informacja publiczna.
Opinia prawna w sprawie udostępniania danych osobowych zawartych w arkuszu organizacyjnym szkoły (przedszkola).
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Wzór oświadczenia w sprawie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych.

Opinia prawna w sprawie współfinansowania przez pracodawców funkcjonowania Międzyzakładowych Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.
Opinia prawna w sprawie przeniesienia nauczyciela z urzędu za jego zgodą w trybie art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela

Opinia w sprawie prowadzenia świetlic szkolnych przez podmioty zewnętrzne

Komisji socjalnych nie mogą powoływać pracodawcy. 
Opinia prawna w sprawie prowadzenia zajęć świetlicowych przez nauczycieli w ramach art 42 ust. 2 pkt1 Karty Nauczyciela.
Opinia prawna w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora szkoły i wniosku o odwołanie ze stanowiska dyrektora.
Opinia dotyczy zwolnienia pracownika z pracy na wezwanie z sądu.
Opinia prawna -zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - praca w gospodarstwie po 1 stycznia 1983 r.

Opinia prawna w sprawie uznania kwalifikacji - zapytanie z 8.08.2016r.

Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji  inwentaryzacyjnej szkoły - wynagrodzenie-1
Opinia prawna w sprawie udziału nauczycieli w komisji  inwentaryzacyjnej szkoły - wynagrodzenie-2
Opinia prawna  w sprawie udzielania  nauczycielom urlopu na poratowanie zdrowia - art 73 ust.1i 2 Karty Nauczyciela
Impreza integracyjna i impreza okolicznościowa z ZFŚS -opodatkowanie świadczenia

Opinia dotycząca stołówek szkolnych - do organizowania przetargów oraz zapytań ofertowych na dostawę produktów spożywczych do stołówki

Opinia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Opinia w sprawie udostępnianie arkusza organizacji szkoły przez dyrektora szkoły związkom zawodowym.

Opinia prawna w sprawie zaopiniowania przez radę pedagogiczną i związki zawodowe kryteriów doboru wypowiedzenia stosunku pracy (rozwiązania stosunku pracy) z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym przez związki zawodowe. 

Opinia prawna w sprawie wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw.

Opinia prawna w sprawie potwierdzania obecności nauczyciela w szkole, placówce na podstawie listy obecności.

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do prowadzenia zajęć w ramach innych form wypoczynku z uczniami w czasie ferii zimowych.

Prawo o wolontariacie wyjaśnia interpretacje - wolontariat w szkole pracowników szkoły.

Komu można udostępnić akta osobowe.

Nauczyciel na zasiłku dla bezrobotnych a świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela.

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolny do pracowniczego stażu pracy

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - np. 14 października

Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszy związków zawodowych

PRAWO O WOLONTARIACIE - wyjaśnia, interpretacje

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 1

Umowa wolontariatu - Wzór Nr 2

Dostosowanie przepisów zakładowych - wewnątrzszkolnych tj. regulaminu zfśś, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania do wymogów RODO i Kodeksu pracy.

Współdziałanie PIP z strukturami ZNP i SIP .

Opinia prawna usprawiedliwienie nieobecności w pracy nauczyciela w związku z zwolnieniem lekarskim z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą nauczyciela

Listy obecności pracowników w szkole a RODO.

Zmiany w prawie pracy - urlop macierzyński i rodzicielski oraz ojcowski .