AKTUALNOŚCI   INFORMACJE ZWIĄKOWE   PRAWO   AKTY PRAWNE   WŁADZE OKRĘGU   DOKUMENTY   GALERIA   LINIKI   KONTAKT   ARCHIWUM  
Dokumenty

     Statut ZNP
 
                                                                                                   Regulaminy, instrukcje ZG ZNP

    
Regulamin obrad Zarządu Głównego ZNP  
     Regulamin zwoływania, odbywania posiedzeń i głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej władz i kolegialnych organów statutowych ZNP
    
Regulamin przyznawania zapomóg członkom ZNP
     Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP
  
  Regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP
     Regulamin przyznawania diet
     Regulamin zwrotu kosztów
    
Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP
     Regulamin nadawania Odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego
    
Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP
    
Regulamin komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP
    
Regulamin nadzoru wewnątrzzwiązkowego
    
Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP
    
Regulamin Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
    
Regulamin Sekcji Emerytów i Rencistów
    
Regulamin klubów młodego nauczyciela
    
Regulamin nadawania Odznaki “Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP”
     Regulamin przyznawania statuetki “Prometeusz” 
  
 Regulamin przyznawania tytułów honorowych ZNP
    
System preferencji dla członków ZNP 
    
Instrukcja w sprawie korzystania z dotacji funduszu inwestycyjnego Zarządu Głównego ZNP
    
Instrukcja w sprawie znaku, sztandaru i pieczęci ZNP oraz jego ogniw
    
Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich
    
Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich
    
Uchwała nr 29/2016 Prezydium ZG ZNP z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie interpretacji art. 14 ust. 6 Statutu ZNP  odwołanie od decyzji ...
    
Uchwała nr 11/2015 Prezydium ZG ZNP z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie interpretacji art. 18 ust. 3 Statutu ZNP
    
Uchwała Prezydium ZG ZNP z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie interpretacji art. 35 ust. 1 pkt 6 Statutu ZNP (utraty mandatu członka władzy ZNP lub jego organu ...)
    
Uchwała Prezydium ZG ZNP z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie interpretacji art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 45 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 3 pkt 1 (rezygnacji z funkcji ...)
    
Uchwała Nr 1/2008 Prezydium ZG ZNP z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie zasad konstruowania uchwał organów wykonawczych ZNP ...
    
Uchwała Nr 22/2011 Prezydium ZG ZNP z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru rejestru oddziałów
    
Uchwała nr 1/2012 Prezydium ZG ZNP z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wyboru przewodniczącego sekcji związkowej w trakcie kadencji
    
Uchwała nr 41/2017 Prezydium ZG ZNP z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przynależności członka ZNP do ogniska oraz zasad reprezentowania go wobec pracodawcy

 
                                                                                 Regulaminy, instrukcje, uchwały Okręgu Podkarpackiego ZNP

    
Regulamin Pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP.  
     Przykładowy przydział zadań dla członków sekretariatu,  prezydium zarządu oddziału i członków zarządu oddziału na kadencję.
     Dokumentacja oddziału ZNP wzory teczek, rejestry.
     Regulamin przyznawania zapomóg z Funduszu Specjalnego Okręgu Podkarpackiego dla członkom ZNP przyjęty 9 grudnia 2020 r.
    
Uchwała Nr  13/2020 Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenie minimalnej i maksymalnej wysokości zapomóg losowych ze środków Funduszu Pomocy Specjalnej Okręgu Podkarpackiego ZNP.
     Uchwała Nr 10/2019 Prezydium ZOP ZNP z dnia 23.10.2019 r. w sprawie modelu poradnictwa prawnego prowadzonego dla członków ZNP i ogniw organizacyjnych ZNP  w Okręgu Podkarpackim w kadencji 2019 – 2024.
     
                                                                                                                         
Dokumenty bank, NIP i Regon

    
Informacja w sprawie otwierania rachunku  bankowego przez oddział ZNP w banku.
     Procedura nadania NIP-u aktualizacji  danych NIP przez oddział ZNP we właściwym urzędzie skarbowym.
     Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej  REGON RG-OP
     Objaśnienia do wniosku REGON RG-OP.