Bieżąca działalność   Informacje związkowe    Porady prawne Władze  Oddziały   Sekcje  KlubyUOPiSGaleria
           

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowe wychowania przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  Przykładowe szkolne plany nauczania - KOWEZiU

 

 

 

Zbiór uchwał Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP przyjętych na posiedzeniu zarządu 17 marca 2010 r.

 

Uchwała nr 1 w sprawie ustanowienia rejonów związkowych Okręgu Podkarpackiego

Uchwała nr 3 w sprawie powołania komisji problemowych

Uchwała nr 4 w sprawie ustanowienia rejestru  Oddziałów ZNP Okręgu Podkarpackiego

Uchwała nr 5 w sprawie używania samochodów prywatnych do podróży służbowych dla celów działalności związkowej w Okręgu Podkarpackim ZNP

Uchwała nr 7 w sprawie osób uprawnionych do korzystania z diet

Uchwała nr 9 w sprawie Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP

Uchwała nr 11 w sprawach regulaminu, zakresu działań  oraz składu osobowego  komisji problemowych 

Uchwała nr 12 w sprawie powołania sekcji zawodowych Zarządu Okręgu ZNP

Uchwała nr 13 w sprawie pełnomocników Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na powiat

Uchwała nr 14 w sprawie poradnictwa prawnego

UCHWAŁA  nr 11 II/2007 w sprawie  kontroli Okręgu Podkarpackiego przeprowadzonej przez GKR

UCHWAŁA nr 12 II/2007 w sprawie udziału członków ZNP w wyborach parlamentarnych

UCHWAŁA nr 13 II/2007 w sprawie organizacji akcji protestacyjnej

UCHWAŁA nr 14 II/2007 w sprawie bieżącej działalności związkowej

UCHWAŁA nr 15 II/2007 w sprawie funkcjonowania SIP w Okręgu Podkarpackim ZNP

 

 

Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP

Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP z FPS ZG_ZNP

  Ramowy regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

  Instrukcja Zarządu Głównego ZNP w sprawie trybu, podziału i sposobu regulowania składek członkowskich

 Regulamin przyznawania zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP

  Regulamin nadawania Odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego

  Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP

 

 
   

  

    Rok 2016

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2016 r.

Opinia Komisji Bilansowej ZOP do sprawozdania finansowego ZO ZNP prowadzących działalność gospodarczą w 2016 r.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2016 r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2016 r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2016 r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2016 r.

Potwierdzenie złożenia w ZOP ZNP sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2016 r.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zaopiniowania diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP z wyboru.

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2016 r.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Rozliczenie składki członkowskiej za 2016 r. przez zarząd oddziału.

Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2016 r.

Zestawienie do zespołu kont 2 w 2016 r.

Zestawienie wypłacanych diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

Wyciąg z protokołu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2016 r.

Druk plan finansowy zarządu oddziału ZNP.

Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2016 r.

  Rok 2015

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2015 r.

Opinia Komisji Bilansowej ZOP do sprawozdania finansowego ZO ZNP prowadzących działalność gospodarczą w 2015 r.

Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2015 r.

Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2015 r.

Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2015 r.

Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2015 r.

Potwierdzenie złożenia w ZOP ZNP sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2015 r.

Projekt uchwały ZO ZNP w sprawie zaopiniowania diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP z wyboru.

Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2015 r.

Protokół inwentaryzacji stanu kasy.

Rozliczenie składki członkowskiej za 2015 r. przez zarząd oddziału.

Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2015 r.

Wyciąg z protokołu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2015 r.

Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2015 r.

Zestawienie do zespołu kont 2 w 2015 r.

Zestawienie wypłacanych diet dla osób funkcyjnych Oddziału ZNP.

Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.

 

 

 

     Rok 2014

 

Druk sprawozdania finansowego zarządu oddziału ZNP za rok obrotowy bilans - 2014 r.
Opinia do sprawozdania finansowego ZO ZNP za 2014 r. prowadzący działalność gospodarczą.
Oświadczenie w sprawie prawidłowości kompletności danych ujętych sprawozdaniu finansowym 2014 r.
Oświadczenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów 2014 r.
Potwierdzenie obrotów wewnętrznych jednostek 2014 r.
Potwierdzenie sald rozrachunków wewnętrznych jednostek organizacyjnych za 2014 r.
Projekt uchwały zarządu oddziału ZNP w sprawie zmiany planu finansowego ZO ZNP w 2014 r.
Protokół inwentaryzacji stanu kasy.
Protokół przyjęcia sprawozdań finansowych za 2014 r.
Rozliczenie składki członkowskiej za 2014 r. przez zarząd oddziału.
Uchwala prezydium ZO ZNP w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pasywów za 2014 r.
Wyciąg z protokółu oddziałowej komisji rewizyjnej opinia do sprawozdania finansowego 2014 r.
Wyciąg z protokołu ZOZNP w sprawie przyjęcia przez zarząd oddziału ZNP sprawozdania finansowego za 2014 r.
Zestawienie do zespołu kont 2 w 2014 r.
Zestawienie wypłaconych zasiłków statutowych przez ZO ZNP w roku budżetowym.
 

 

   

Arkusz spisu z natury (Inwentaryzacja) - druk aktywny. pdf

Likwidacja środka trwałego, przedmiotu nietrwałego - druk aktywny. pdf

Nota księgowa - druk aktywny. pdf

Potwierdzenie sald - druk aktywny. pdf

Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych - druk aktywny. pdf

Przyjęcie środka trwałego - druk aktywny. pdf

Raport kasowy RK - druk aktywny. pdf

Protokół inwentaryzacji kasy - stanu kasy - druk aktywny. pdf

Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, przedmiotu nietrwałego - druk aktywny. pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA w sprawie prowadzenia księgowości w Oddziałach ZNP

 

 
       

 

Informacja o funkcjonowaniu i działalności ZO ZNP za okres wrzesień 2006 - styczeń 2009r.

Plan pracy Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP na 2009r.

Plan szkoleń Zarządu Okręgu Podkarpackiego osób sprawujących funkcje w oddziałach i okręgu ZNP w 2009r. 

  System preferencji dla członków ZNP

 Zasady i tryb zawieszania  w pełnieniu obowiązków

 Poradnik - Informacja do prezesów w sprawie otwierania rachunku bankowego - listopad 2015 r.

     

 

 Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 1

 Lista osób wyjeżdżających na manifestacje - 2

 Formularz statystyczny ZNP za 2007r.

Wniosek o przyznanie zapomogi dla członków ZNP z Funduszu Specjalnej Pomocy ZG ZNP

  Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego ZNP

 Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy Zarządu Okręgu Podkarpackiego

 Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 Wniosek o nadanie Odznaki za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego

 Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia

 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 Wniosek o nadanie Złotej Odznaki ZNP

 Protokół przekazania oddziału

 Formularz statystyczny za 2006 rok

 

JAK SPORZĄDZIĆ WNIOSKI O ODZNACZENIA PAŃSTWOWE, RESORTOWE - KEN, ZWIĄZKOWE - ZNP

JAK SPORZĄDZIĆ WNIOSEK O NADANIE ODZNACZENIA PAŃSTWOWEGO

Pismo w sprawie sporządzania wniosków o odznaczenia w 2009 r.

 Druk wniosku o nadanie Odznaki za 50-letnia przynależność do ZNP

Druk - Złota Odznaka

 Opracowanie Złota Odznaka ZNP

 Druk wniosku o nadanie Medalu KEN

Jak sporządzić wniosek na Medal KEN

Nowy Druk wniosku order - odznaczenie państwowe

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Ustawa z dnia 16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach